EUTR - Wetgeving tegen illegaal gekapt hout

De EUTR is de Europese Houtverordening die in december 2010 is aangenomen door de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat er geen illegale hout (of houtvezel) producten meer binnen de Europeese Unie verhandeld worden. Vanaf 3 maart 2013 moeten alle bedrijven binnen de EU die in aanraking komen met de handel in hout of houtvezel, voldoen aan een aantal eisen die binnen deze Europese wet worden gesteld.

Controle op naleving

Per Europees land wordt de naleving van de verordening gecontroleerd door een bevoegde authoriteit. In Nederland is het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie als bevoegde authoriteit aangewezen. De Nederlandse Voedsel en Warenauthoriteit (NVWA) is hierbij de uitvoerende instantie. Zij hebben controleurs opgeleid om bedrijven te controleren en hebben de bevoegdheid om eventuele sancties uit te delen.

Ontwikkelingen wetgeving EUTR

Hoewel de verordening al vanaf 3 maart 2013 van kracht is, zijn er nog veel zaken onbekend. Het is echter wel duidelijk dat het overtreden van deze ‘houtwet’ wordt gezien als een economisch delict, waarop hoge boetes staan. Van 15 april 2015 tot 3 juli 2015 beoordeeld de Europese Commissie de Europese Houtverordening (EUTR). Zo wordt geëvalueerd of marktdeelnemers voldoen aan het Stelsel van Zorgvuldigheidseisen (Due Diligence System/DDS), dat garantie moeten geven over de legale herkomst van producten. Zie voor meer informatie ook de website van de European Commission.

EUTR en uw bedrijf

Brengt u als importeur het hout of de houtvezelproducten als eerste op de Europese markt, dan bent u verplicht om de volgende stappen te nemen:
• Verzamelen van gegevens over de legale herkomst en deze 5 jaar lang beschikbaar houden
• Uitvoeren van een risicoanalyse om in te kunnen schatten of het hout illegaal gekapt is
• Nemen van maatregelen om het risico te minimaliseren

Wettelijke verplichtingen

De EUTR is geldig in alle landen van de EU en maakt een onderscheidt tussen bedrijven die de producten voor het eerste op de markt binnen de EU brengen (marktdeelnemers) en bedrijven die de producten daarna verder verhandelen (handelaren).

Handelaren

Bedrijven die hout (vezel) producten van een leverancier binnen de EU kopen en het daarna verhandelen worden binnen de verodening handelaren genoemd. Deze bedrijven moeten een traceerbaarheidssysteem hanteren waarmee zij kunnen aantonen welke verkochte producten bij welke leverancier vandaan komen. Dit systeem is algemeen bekend bij de keurmerken FSC en PEFC waarbij dit een onderdeel van de Chain of Custody (COC) is. De houtverordening vraagt van de handelaren in de EU dan ook een beknopt COC-systeem te hebben. DuraCert is expert in het beheren van Chain of Custody certificaten en helpt uw bedrijf bij het voldoen aan de houtverordening.

Marktdeelnemers

Bedrijven die hout (vezel) producten voor het eerst op de markt binnen de EU brengen worden binnen de verordening marktdeelnemers genoemd. Wanneer producten van buiten de EU geïmporteerd worden of wanneer de producten uit Europese bossen afkomstig zijn en op de Europese markt worden gebracht, wordt vereist dat deze producten niet van illigale houtkap afkomstig zijn. Marktdeelnemers moeten dit bewijzen door een zogenaamd Due Dilligence System toe te passen.  Een volledige Due Dilligence bestaat uit de volgende onderdelen:
• Informatie over de partij hout of houtproducten;
• Procedures en maatregelen om het risico van illegale houtkap te beoordelen;
• Procedures en maatregelen om het risico te beperken dat illegaal gekapt hout op de markt wordt gebracht.


Meer over de EUTR

Achtergrond en oorsprong
Op 22 juli 2002 naam de EG het zesde Milieuactieprogramma (besluit 1600/2002/EG) “Bestudering van mogelijkheid om actieve maatregelen ter voorkoming en bestrijding van handel in illegaal gekapt hout” aan. Hieruit volgde op 21 mei 2003 het actieplan EU FLEGT " Forest Law Enforcement, Governance and Trade". In dit actieplan staan diverse maatregelen, waaronder:
• Steun aan hout exporterende landen
• Activiteiten om de handel in legaal hout te bevorderen (o.a. VPA’s)
• Het bevorderen van het beleid inzake overheidsopdrachten
• Ondersteuning voor particuliere initiatieven
• Waarborgen voor de financiering en investeringen
• Het aanpakken van het probleem van conflicthout
• Gebruik van de bestaande wettelijke instrumenten of invoering van nieuwe wetgeving

Onder het laatste punt valt ook de European Union Timber Regulation (EUTR) welke op 3 maart 2013 van kracht is geworden.

Illegale herkomst
Het doel van de EUTR is "Bestrijding van illegale houtkap en de daarmee samenhangende handel (verordening 995/2010 ‘31)". Het is daarmee belangrijk om een juiste definitie te hebben van "illegale houtkap". Deze definitie wordt in de verordening duidelijk gesteld en luidt: "Hout of houtproducten dat gekapt is in strijd met de wetgeving van het land waarin het gekapt is".

Hierin zijn de volgende zaken van belang:
• openbaarheid van de grenzen waarbinnen gekapt wordt;
• betalingen voor de houtkaprechten en van het hout of de houtproducten zelf;
• milieu- en boswetgeving t.a.v. bosbeheer en het verband tussen de biodiversiteit en de houtkap;
• overeenstemming met de eigenaar of gebruiker van de grond;
• de toepassing van de handels- en doanewetten.

FLEGT-VPA's

VPA landen
Hout  en houtproducten afkomstig uit landen waarmee een in het kader van het EU-FLEGT actieplan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade action plan) een VPA-overeenkomst (Voluntary Partnership Agreement) is gesloten, worden voor de EUTR als legaal gekapt beschouwd. Er zijn op dit moment 6 landen waarmee de EU een dergelijke overeenkomst gesloten heeft. De EU is met nog 6 landen in onderhandeling over een overeenkomst en nog eens 15 andere landen hebben interesse getoond in het aangaan van een overeenkomst met de EU.


CITES
Partijen hout of houtproducten waarvoor een CITES-vergunning is afgegeven worden ook voor de EUTR als legaal gekapt gezien.