MSC-vis raakt certificaat kwijt

10-09-2019

Makreel raakte aan het begin van 2019 de MSC-status kwijt. Dit gebeurt af en toe met vissoorten, maar in veel gevallen zien we de vis dan toch nog met een certificeringskeurmerk in de schappen liggen. Hoe kan dat?
De MSC-makreel die u nu nog in de handel tegenkomt, moet aantoonbaar voor 2 maart 2019 zijn gevangen. Dat is het moment waarop de makreel haar MSC-certificaat kwijtraakte. Wat betekent dit nou eigenlijk in de praktijk? Mag er nu ook niet meer op makreel gevist worden?

Visquota
Vissen op makreel mag nog steeds. Dit komt door de visquota. Om overbevissing te voorkomen, wordt er in Brussel jaarlijks een vangstquota vastgesteld. De verantwoordelijke ministers van de verschillende EU-landen doen dit gezamenlijk. Dat doen ze aan de hand van een aantal factoren waar ze rekening mee moeten houden. Denk daarbij aan gevolgen op korte en lange termijn, inkomenszekerheid van ondernemers in de visserij, de impact op het milieu en politieke belangen. Zo kan het gebeuren dat een vis als makreel volgens de quota gevangen mag worden, ook al gaat het volgens MSC niet goed met de betreffende soort.

Wanneer raakt een vissoort een MSC-certificaat kwijt?
De Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) is leidend in de besluitvorming van MSC rondom het toekennen van hun keurmerk. ICES onderzoekt op onafhankelijk basis of visbestanden afnemen. Maar ze kijken ook of vangstquota onder nieuwe wetenschappelijke adviezen liggen. En daarnaast bekijken ze of er voldoende aanwas is van jonge vis.

Kabeljauwbestand in het nauw
Uit een nieuwe evaluatie van het kabeljauwbestand in de Noordzee blijkt dat dit bestand sterk afneemt. Deze negatieve ontwikkeling vindt plaats na jaren van positief beloop. Op dit moment bevindt het kabeljauwbestand zich zelfs onder het grensreferentiepunt voor gezonde voortplantingscapaciteit. Deze nieuwe bevindingen kunnen ertoe leiden dat de certificeringsinstanties van de MSC-gecertificeerde Noordzeekabeljauwvisserij vroegtijdige audits uitvoeren. Opschorting van de certificering is niet uitgesloten.

Overzicht